مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش دوم]

سؤال ۴: آزمایش خوب چگونه آزمایشی است؟ بلند: آزمایش خوب آنقدر دقیق است که اعضای تیم می‌توانند دوباره آن را تکرار کرده، داده‌های قابل استفاده و مشابهی تولید کنند. اغلب …

مصاحبه با نویسندگان کتاب [بخش دوم] بیشتر بخوانید »